info@bahrevar.com
+98 (28) 3345 5036 - 7

راکتور شیمیائی

این دستگاه با ظرفیت 130 لیتر برای فرآیندهای شیمیایی در دما های مختلف کاری طراحی و ساخته شده است.

این دستگاه با ظرفیت 130 لیتر برای فرآیندهای شیمیایی در دما های مختلف کاری طراحی و ساخته شده است. بدنه رآکتور از سوپر آلیاژهای خاصی ساخته شده تا در مقابل خورندگی مواد اسیدی به ویژه بخارات اسیدی کلدریک مقاوم باشد .

دمای کاری این رآکتور شیمیایی 700 درجه سلسیوس است. سیستم کنترل دمای این تجهیزات با دقت 1± درجه سلسیوس قابل تنظیم می باشد. رآکتور های مدل  RC-700-H2 برای انجام فرآیند هیدروژناسیون ( تزریق هیدروژن) در دمای 700 طراحی شده است. دستگاه مجهز به یک تصعید کننده جهت تولید بخار یک نمک خورنده می باشد. کلیه مواد ورودی به رآکتور توسط فلوکنترل های نصب شده با نرخ مشخص داخل راکتور تزریق می شود.


از این رآکتور برای ایجاد باند از جنس نمک تصعید شده در مجاورت هیدروژن (یا هر گاز دیگر) بر روی یک بدنه بیس گرانولی در دمای بالا استفاده می شود.

تاریخ دانلود